AUNE-HANKKEET

Asunnottomuuden ennaltaehkäisyn toimenpideohjelmaa 2016-2019 (AUNE) toteutetaan tiiviissä yhteistyössä järjestöjen ja kaupunkien kanssa. Erityisesti STEA sekä ESR- ja AMIF -rahastot ovat rahoittaneet useita ohjelman tavoitteiden toteutumista tukevia hankkeita. Yhteiskehittämiseen sitoutuneita valtakunnallisia yhteistyöhankkeita ovat:

ASIM -pakolaisten asumisselvitys -hankkeessa (2016-2017) selvitetään kansainvälistä suojelua saavien asumisen kysyntä- ja tarjontatekijöiden kohtaamista sekä kehittämistarpeita. Hanketta koordinoi Ympäristöministeriö. Raportti pakolaisten asumisesta

Asumistaidot kiintiöpakolaisten kotoutumisessa -hankkeessa (2017-2019) tuetaan kiintiöpakolaisten asumisen alkuvaihetta levittämällä hyviä toimintamalleja valtakunnallisesti, järjestämällä asumistaitokursseja ja tarjoamalla asumisen tukea Uudenmaan kunnissa. Hankkeen toteuttavat Sininauhasäätiö ja Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) ja sitä rahoittaa Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto (AMIF). http://www.sininauhaliitto.fi/sininauhasaatio/maahanmuuttajatyo.

Asunnottomuuden ennaltaehkäisyn kuntastrategiat (2016-2019) on ARA:n hallinnoima hanke, jossa rakennetaan ennaltaehkäisevät asunnottomuusstrategiat kuuteen kaupunkiin. Hankkeessa luodaan ja vahvistetaan myös kokemusasiantuntijoiden ja asiakasosallistumisen rakenteita sekä kokeillaan uusia asunnottomuustyön toimintatapoja. www.ara.fi/aku

Asuinympäristön turvallisuus -hankkeessa (2016-2018) järjestetään kodin ja asuinympäristön turvallisuustapahtumia sekä koulutetaan turvallisuushenkilöitä asuinyhteisöihin. Hankkeen toteuttaa Helsingin Pelastusliitto.

Guider Game -hankkeen (2017-2019) lähtökohtana on tarve kehittää maahanmuuttajanuorten ohjausta uutta teknologiaa hyödyntämällä. Hankkeessa kehitetään mobiilipeli nuorten maahanmuuttajien kotoutumisen ja arjen hallinnan tueksi. Asumisen tukeminen on yksi pelin tärkeimmistä osakokonaisuuksista. Hankkeen toteuttaa Gamu ry. https://gamu.fi/tyonaytteet/

Hyvinki – Apua nuorten asumiseen -hankkeessa (2016-2018) koulutetaan tukihenkilöitä nuorille tukemaan itsenäisen asumisen onnistumista. Hanketta koordinoi Hyvinkään nuorisoasunnot. http://www.hnay.fi/hyvinki-apua-nuorten-asumiseen/

Katto-hankkeessa (2016-2018) tuotetaan ja koostetaan asumistietoa maahanmuuttajille sekä koulutetaan maahanmuuttajayhdistyksiä asumisasioista. Hankkeen toteuttaa Moniheli ry. http://kattohanke.fi/

KOITAS-projektin (kohti itsenäistä asumista) tarkoituksena on kehittää Hyvinkään Mäntylän asuntolassa asuvien asunnottomien kiinnittymistä normaaleille asuntomarkkinoille. Projektin aikana syntyy alueellisesti toimiva työtapa ja -malli, jonka avulla asuntolasta normaaleille asuntomarkkinoille siirtyminen on nykyistä pysyvämpää ja riskittömämpää. Hankkeen toteuttaa Hyvinkään Mäntylä ry. http://www.hyvinkaanmantyla.fi/index.html

Kotikunta-hanke (2016-2018) edistää kiintiöpakolaisten kotoutumisen nopeaa käynnistymistä ja kiinnittymistä vastaanottaviin kuntiin ja asuinyhteisöihin. Hankkeen toteuttaa Pakolaisapu. http://pakolaisapu.fi/pakolaisapu/tyo-suomessa/#Kotikunta

Kotona kaupungissa -hanke (2017-2019) toteuttaa pakolaistaustaisten nuorten ja lapsiperheiden asumisvalmennusta Espoossa ja Oulussa. Hanke toteutetaan Espoon kaupungin, NAL Palvelut Oy:n, Espoon Asunnot Oy:n ja Oulunseudun nuorisoasuntoyhdistys ry:n yhteistyönä. Hankkeessa suunnitellaan ja toteutetaan asumisvalmennusmalli, jonka avulla edistetään pakolaistaustaisten nuorten ja lapsiperheiden asumisvalmiuksia. Valmennus koostuu ryhmätapaamisista (teoriaosuudet ja käytännön harjoitukset) sekä asiakaskohtaisesti räätälöitävistä yksilötapaamisista. Hanketta rahoittaa EU:n turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto (AMIF). http://asuntoensin.fi/assets/files/2017/10/Kotona-Kaupungissa-hanke-esitys.pdf

Naapuria ei jätetä – naapurustososiaalisuus yksinäisyyden lieventäjänä -hankkeessa (2017-2019) lisätään naapurustososiaalisuutta luomalla kohtaamismahdollisuuksia Nappi Naapuri -verkkopalvelun avulla. Hankkeen toteuttaa Yhteismaa ry. https://nappinaapuri.fi/welcome

Omat avaimet 2 – Kokemusasiantuntijat kouluttajina ja mentoreina -hanke (2016-2018) vahvistaa kokemusasiantuntijoiden roolia asunnottomien palveluiden suunnittelussa, kehittämisessä ja käytännön toteutuksessa. Projektiin palkatuilla kokemusasiantuntijoilla on omakohtainen kokemustausta asunnottomuudesta. Hankkeen toteuttaa VVA ry.  http://vvary.fi/kampanjat-hankkeet/omat-avaimet/

Onnistu asumisessa -hankkeessa (2016-2019) levitetään nuorten asumista tukevia hyviä työkäytäntöjä ja -materiaaleja yhteistyössä paikallisyhdistysten, Ohjaamojen ja muiden nuorten matalan kynnyksen palvelupisteiden kanssa. Hankkeen toteuttaa Nuorisoasuntoliitto. http://www.nal.fi/mika-nal/onnistu-asumisessa/

Pienlaina-projektissa (2013-2017) kokeillaan ja kehitetään uudenlaista sosiaalisen pienlainoituksen mallia, joka ennaltaehkäisee pienituloisten kotitalouksien ylivelkaantumista ja täydentää nykyistä kuntien sosiaalista luototusta. Projektin toteuttaa Takuusäätiö. http://www.takuusaatio.fi/takuusaatio/kehittamishankkeet/pienlaina-projekti

Pop Up -projektissa (2015-2017) kehitetään asumisneuvontakioskitoimintaa, toteutetaan matalankynnyksen asumistaitokursseja, sekä koulutetaan ammattilaisia ja vapaaehtoisia asumisen neuvontatoimintaan. Hankkeen toteuttaa Sininauhasäätiö. http://www.sininauhaliitto.fi/sininauhasaatio/pop-asumisneuvontakioski

Ratkaisuja sisäilmasairaille -projektin parissa edistetään sisäilmasairaiden asumiseen, työssäkäyntiin ja opiskeluun soveltuvien ratkaisujen kehittämistä monialaisena yhteistyönä. Vuonna 2017 sisäilmakodittomuus on toiminnan keskiössä. Toimintaa koordinoi Homepakolaiset ry. http://homepakolaiset.fi/ratkaisuja-sisailmasairaille/

Rikosseuraamuslaitoksen AUNE -hankkeessa (2016-2019) asunnottomuustyö liitetään osaksi rikosseuraamuslaitoksen syrjäytymisen ennaltaehkäisyn ja yhteiskuntaan integroitumisen kokonaisuutta asunto ensin -periaatteen pohjalta. Lisäksi hankkeessa rakennetaan yhteistyömalleja tukemaan vankien asumisen onnistumista.

RISE-Varikko -hankkeessa (2016-2018) etsitään keinoja rikosseuraamusasiakkaiden kokonaisvaltaiseen tukemiseen ja asunnottomuuden ehkäisemiseen. Hankkeen toteuttaa Rikosseuraamuslaitos yhdessä laajan verkoston kanssa.

Riskivakuutus-hankkeessa (2016-2017) rakennetaan yhdessä vakuutusalan kanssa uutta vakuutustuotetta, joka mahdollistaa kotivakuutuksen kaltaisen vakuutusturvan luottotietonsa menettäneelle asunnon hakijalle. Lisäksi vakuutuksella tuetaan vuokranantajien riskien hallintaa. Hankkeen toteuttaa Viadia Pirkanmaa. Tarkemmin hankkeesta ja hankkeeseen liittyvää materiaalia täällä.

Ristin suojassa -hankkeessa (2017-2019) edistetään Helsingissä asunnottomana oleskelevien paperittomien siirtolaisten hätämajoituksen ja palveluohjauksen järjestämistä sekä siihen liittyvää tutkimusta ja vapaaehtoistoimintaa. Hankkeen toteuttaa Vivo ry.

Soma-hankkeessa (2016-2018) kehitetään järjestölähtöinen toimintamalli, jolla tuetaan 18-29-vuotiaiden lastensuojelutaustaisten nuorten aikuisten arkista toimintakykyä. Toimintaa kehitetään erityisesti asumisen onnistumisen tueksi ja asunnottomuuden ennaltaehkäisemiseksi. Hanketta koordinoi Kuopion seudun nuorisoasunnot. http://www.somahanke.fi/

TOIMEKAS-hanke (2017-2020) on usean järjestön yhteishanke, jonka tavoitteena on muun muassa saada aikaan jäsentynyt sosiaalisen kuntoutuksen toiminnallinen kokonaisuus asunnottomien asumispalveluihin, sekä etsiä ratkaisuja asukkaiden toimintaan osallistumista estäville tekijöille (esim. kannustinloukut, velat, karenssit ja niiden purkumahdollisuudet). TOIMEKAS-hankkeessa ovat mukana Helsingin Diakonissalaitos, Helsingin Vieraskoti ry, Suomen Pelastusarmeijan Säätiö, Sininauhasäätiö, Työterapinen yhdistys ry, VVA ry sekä Y-Säätiö (hankekoordinaatio). https://www.hoiva.fi/hankkeet/296-toimekas-hanke

Tuki ja tavoittaminen -hankkeessa (2017-2019) tuetaan maahanmuuttajien asumista ja kotoutumista asunnonhakutuen ja etsivän työn (joka kohdistuu paperittomiin) avulla pääkaupunkiseudulla. Hankkeessa koordinoidaan myös vapaaehtoistyötä, toteuttajana toimii Sininauhasäätiö: http://www.sininauhaliitto.fi/sininauhasaatio/maahanmuuttajatyo

Uudet asumis- ja palveluratkaisut -hankkeessa (2015-) kartoitetaan maahanmuuttajien asumisen erityistarpeita ja kehitetään maahanmuuttajille suunnattuja asumispalveluja. Hanketta hallinnoi Ympäristöministeriö (tarkemmin hankkeesta täällä).

Voimanpesä 2 -hankkeessa (2013-2017) jatketaan kehittämistyötä lapsiperheiden asumisen turvaamiseksi ja asunnottomuuden ennaltaehkäisemiseksi. Hankkeen toteuttaa Espoon Järjestöjen Yhteisö EJY ry. http://www.espoolaiset.fi/fi/meista/hankkeet/voimanpesa/

Välivuokrausmallin pilotti -hankkeessa (2016-2017) selvitetään mahdollisuuksia saada lisää yksityisessä omistuksessa olevia vuokra-asuntoja asunnottomille henkilöille uudentyyppisellä, välivuokraukseen perustuvalla yhteistyömallilla. Pilottivaiheen toteuttaa Y-Säätiö yhdessä Espoon kaupungin kanssa. http://www.ysaatio.fi/tietoa-y-saatiosta/hankkeet-ja-ohjelmat/

Yhdessä tukien – Osaamista jakaen -hankkeessa (2016-2018) koordinoidaan vapautuvien asumisen tuen verkoston (VAT) toimintaa sekä kehitetään paikallista yhteistyötä rikosseuraamusasiakkaiden asunnottomuuden ehkäisemiseksi. Hanketta toteuttaa Krits. http://www.krits.fi/fin/hankkeet/yhdessa_tukien_-osaamista_jakaen/