Kyvyt-hanke: Pienin Askelin Polkuja osallisuudesta toimijuuteen – päihdeongelmista kärsivien henkilöiden toimintakyvyn edistäminen

Jarkko Partasen opinnäytetyö (Yamk) tarkastelee Kyvyt -hankkeen (ESR) vaikutuksia osallistujien elämäntilanteisiin. Päihdekuntoutujien elämäntilainteisiin vaikuttavia yksilöllisiä ja yhteiskunnallisia ilmiöitä tarkasteltiin perustarpeiden ja psykologisten tarpeiden, itsemääräytymisen, päihderiippuvuuden ja siitä kuntoutumisen sekä haittoja vähentävän päihdetyön, osallisuuden kokemuksen, sosiaalisen kuntoutuksen ja aktiivisen työllisyyspolitiikan toimien kehyksissä. Opinnäytetyö kytkeytyy työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantamiseen sekä sosiaalisen osallisuuden vahvistamisen ja […]


Asunnottomuus ja kuntasidonnaisuus. Asunnottomat Helsingissä – kotikunnan muuttamisen haasteet

Miikka-Pekka Rautiaisen opinnäytetyössä (sosionomi, AMK) selvitettiin helsinkiläisen asunnottoman halua vaihtaa asuinpaikkakuntaa tilanteessa, jossa hän saisi asunnon pääkaupunkiseudun ulkopuolelta. Viiden helsinkiläisen pitkäaikaisasunnottoman teemahaastatteluilla selvitetään asunnottomuuteen johtaneista tekijöitä ja asunnottomien henkilökohtaisia ajatuksia asunnottomuudesta. Tuloksissa korostui selkeästi päihteidenkäytön merkitys asunnottomuuteen. Lisäksi tuloksissa ilmeni hajontaa asunnottomien halusta vaihtaa kotipaikkakuntaa ja ystäväpiiriään. Haastateltavat kertoivat myös käyttämiensä palveluiden merkityksestä omassa arjessaan […]