Homeless Link järjesti ensimmäisen kansallisen seminaarin naisten asunnottomuudesta Englannissa.

 

Miksi tarvitaan naiserityisyyttä asunnottomuustyössä? Mitä muualla on tehty tähän mennessä? Mitä keinoja on auttaa asunnottomia naisia? Keitä tarvitaan mukaan työhön?

 NEA-hanke haki vastauksia yllä esitettyihin kysymyksiin vieraillessaan Homeless Linkin seminaarissa Lontoossa joulukuussa 2018. NEA-naiserityisyys asunnottomuustyössä (2018-2020) on ensimmäinen hanke Suomessa, joka keskittyy nimenomaan naisten erityisiin tarpeisiin asunnottomuustyössä. Esimerkiksi Lontoossa naisten erityiset tarpeet on nähty jo jonkin aikaa- tosin asunnottomuuden kuva on ihan erilainen siellä kuin Suomessa; asunnottomien määrä on ollut kasvussa rajusti viimeisen kymmenen vuoden aikana ja asunnottomiksi lasketaan vain katuasunnottomat. Kadulla ollessaan naisen asema on erityisen rankka ja turvaton.

Vaikka konteksti on eri, naisten kokema turvattomuus sekä väkivallan ja asunnottomuuden kietoutuminen yhteen ovat teemoja, jotka yhdistävät asunnottomia naisia eri maissa. Seminaarissa esiteltiin useita tilastoja, joiden mukaan asunnottomista naisista 80-90% oli kokenut eriasteista väkivaltaa. Useimmiten nämä naiset eivät olleet saaneet apuja väkivallan kokemuksiinsa. Lisäksi muu traumatisoituminen naisilla on hyvin yleistä ja se näyttää olevan erilaista kuin miehillä. Naisilla traumat liittyvät usein lähisuhteisiin, joka vaikuttaa myös luottamuksen rakentumiseen mahdollisen auttajatahon kanssa. Tämä on hyvä tiedostaa myös Suomessa palveluita kehitettäessä.

Palvelut on tehty – sekä Lontoossa että Suomessa – miesten ehdoilla, ja naiset kokevat itsensä usein turvattomiksi niissäkin – naiset siis oleilevat usein toisten sohvilla, jolloin heitä voidaan käyttää hyväksi monin eri tavoin. Naisten asunnottomuus on luonteeltaan enemmän piiloasunnottomuutta ja joskus naiset jopa pakoilevat avun tarjoajia pelätessään lastensa huostaanottoa.

Lontoossa ajetaankin systeemimuutosta, jotta naisten asunnottomuuden haasteisiin pystyttäisiin vastaamaan paremmin. Hyviä tuloksia on saatu muun muassa yhdistämällä asunnottomuustyön ja väkivaltatyön osaamista. Naisia auttaessa tulisi huomioida naisen tilanne hänen kokemusmaailmansa kautta, ei yksittäisten ongelmien kautta.

Lue lisää NEA:n matkaraportista

NEA-hanke (2018-2020) on Y-Säätiön koordinoima hanke, jossa asunnottomia tai asunnottomuusuhan alla olevia naisia kohdataan kahdeksassa eri osahankkeessa. Osahankkeita toteuttavat Helsingin Diakonissalaitos, VVA, Sininauhasäätiö, Ensi- ja turvakotienliitto, Helsingin ensikoti ry, EJY ry, A-Klinikkasäätiö ja Turun ensi- ja turvakoti ry. Lisäksi mukana ovat Helsingin, Espoon, Vantaan, Turun ja Tampereen kaupungit. Hankkeen tavoitteena on mm. turvata naisten asumispolkuja sekä tuoda naiserityisyyttä osaksi asunnottomuustyötä.