EU

Euroopan Unionin asunnottomuuden vastaisessa työssä voidaan mainita kaksi avainkohtaa: The European Consensus Conference on Homelessness in 2010 ja Euroopan komission julkaisema dokumentti Confronting Homelessness in the European Union (2013). Nämä johtivat kesällä 2014 EU:n Euroopan alueiden komitean (AK) oikeudelliseen lausuntoon, joka asetti historiallisesti asunnottomuuden poliittiselle agendalle, antaen jäsenvaltioille perusteet huomioida asunnottomuuskysymykset kansallisella tasolla. Ennen kaikkea lausunto määritteli tarpeelliset oikeudelliset perusteet erityisten politiikkaohjelmien ja resurssien kehittämiseen sekä kohdentamiseen asunnottomuustyöhön.

EU:n asunnottomuuspolitiikan instrumentteja

Eurooppa 2020 strategia

Eurooppa 2020 strategiassa on määritelty tavoitteeksi nostaa 20 miljoonaa ihmistä köyhyydestä vuoteen 2020 mennessä. Eurooppaa ravistellut taloudellinen kriisi näkyy muun muassa lisääntyneenä työttömyytenä, köyhyytenä ja sosiaalisena syrjäytyneisyytenä. Lisäksi taustalla vaikuttaa väestön ikääntyminen ja työikäisten kansalaisten pieni määrä. Osana strategisia hankkeita toimii myös Köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen torjunnan eurooppalainen foorumi.

The Social Investment Package

Social Investment Package (SIP) on Euroopan komission sosiaalipoliittinen ohjeistus, jonka tarkoituksena on tukea EU-maita tehokkaassa sosiaalisten menojen hallinnassa riittävän ja kestävän sosiaalisen suojelun takaamiseksi.

SIP:in avulla EU tarjoaa neuvoja asunnottomuuden haastamiseksi jäsenvaltioissa, jakaa tietoa asunnottomuuden ajankohtaisesta kehittymisestä ja levittää tietoisuutta jäsenvaltioiden hyvien käytäntöjen sekä kansallisten strategioiden tärkeimmistä elementeistä korostaen EU:n tukevaa roolia. SIP:in mukaan tehokas asunnottomuus-strategia tulisi sisältää muun muassa: ennaltaehkäisyn ja varhaisen puuttumisen näkökulman, tasokkaiden asunnottomuuspalveluiden välittämisen, nopean uudelleen asuttamisen sekä systemaattisen tiedonkeruun, monitoroinnin ja yleisten määritelmien käyttöönoton (ETHOS-typologia).

EU voi tukea jäsenvaltioita asunnottomuuden vastaisissa toimissa erilaisten rahastojen avulla, joita ovat: Euroopan Sosiaalirahasto (ESR), Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) ja Vähävaraisimmille suunnatun eurooppalaisen avun rahasto (FEAD). Lue lisää EU:n rahoitusinstrumenteista englanniksi.

 

Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilari (Social Rights Pillar)

Euroopan komissio julkaisi maaliskuun 2016 alussa ensimmäisen hahmotelmansa Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarista. Yksi pilarin perustavista ajatuksista on tukea EU:n jäsenvaltioita kamppailussa koko Eurooppa ravistelleen talouskriisin seurausten parissa. Tällä EU -tason sosiaalisia oikeuksia koskevalla säännöstöllä ohjeistetaan jäsenmaiden sosiaali -ja työllisyysasioiden parissa tehtäviä uudistuksia ja sitä voi käyttää kansallisella tasolla vertailukohtana ja suunnan näyttäjänä.

Pilariin on koottu erilaisia työllisyyden ja sosiaalisen suojelun aihepiirejä, joissa asumisesta mainittu seuraavaa : ”Sosiaalista asuntotarjontaa tai asumistukea on järjestettävä niille, jotka sitä tarvitsevat. Heikossa asemassa olevia on suojattava häädöltä–” ja lisäksi, että ”Asunnottomille on järjestettävä tukimajoitusta, johon on kytkettävä muita sosiaalipalveluja sosiaalisen integroitumisen edistämiseksi”. Pilarin työpaperi on alustavasti julkaistu ja siihen kerätään lausuntoja vuoden 2016 loppuun asti. Euroopan komission sivuilta löytyy lisätietoja suomeksi (työpaperi sivun liitteinä).