AUNE-hankkeet

Asunnottomuuden ennaltaehkäisyn toimenpideohjelma AUNE:a (2016–2019) toteutetaan tiiviissä yhteistyössä järjestöjen ja kaupunkien kanssa. Erityisesti STEA sekä ESR- ja AMIF -rahastot ovat rahoittaneet useita ohjelman tavoitteiden toteutumista tukevia hankkeita.

Hankkeet on jaoteltu (suuntaa-antavasti) tässä eri ryhmiin teemojen mukaan: kohderyhmänä nuoret, maahanmuuttajat, pakolaiset ja paperittomat,  rikosseuraamusasiakkaat, muut kohderyhmät, kokemusasiantuntijuus, sosiaalinen kuntoutus ja tukipalvelut, velkaantuminen ja taloudellisten ongelmien ennaltaehkäisy sekä muut hankkeet.

Uusien hankkeiden osalta sivu täydentyy (linkit ja lisätiedot).

Kohderyhmänä nuoret

Asumisen mieli -hankkeen (2018–2020) päämääränä on vahvistaa nuorten mielenterveyttä ja ennaltaehkäistä nuorten mielenterveysongelmia asumissosiaalisen työn keinoin. Hankkeessa kehitetään verkostoyhteistyössä nuorisoasumisen palveluiden kokonaisuuteen jäsennelty toimintamalli sekä järjestetään koulutuksia ja valmennuksia nuorten mielenterveyden tukemiseen. Hankkeen toteuttaa NAL.

Hyvinki – Apua nuorten asumiseen -hankkeessa (2016–2018) koulutetaan tukihenkilöitä nuorille tukemaan itsenäisen asumisen onnistumista. Hanketta koordinoi Hyvinkään nuorisoasunnot. Lue lisää

Kotipolku-hankkeessa (2018–2020) kehitetään pysyvä nuorten aikuisten itsenäistymisen tuen malli pääkaupunkiseudulle, joka hyödyntää verkosto- ja vapaaehtoistyön resursseja sekä matalan kynnyksen yksilö-, perhe- ja yhteisötyön lähtökohtia. Hankkeen toteuttaa SPR. Lue lisää

Meriheimo – nuorten oma väylä! -hanke (2018–2020) on Y-säätiön ja Suomen Purjelaivasäätiön hanke, joka tähtää seikkailukasvatuksen ja palveluohjauksen menetelmin haastavassa elämäntilanteessa olevien, pääkaupunkiseudulla asuvien 18–30-vuotiaiden nuorten aikuisten elämänhallinnan ja asumis- sekä työelämätaitojen vahvistamiseen. Lue lisää

Oma plääni -valmennuksessa (2018–2020) edistetään nuorten työelämä- ja asumisvalmiuksia sekä tuetaan nuoria oman urapolun luomisessa ja tulevaisuuden suunnittelussa. Kohderyhmänä ovat 18–29-vuotiaat pääkaupunkiseudulla asuvat nuoret, jotka ovat koulutuksen ja työelämän ulkopuolella sekä ovat asunnottomia, asunnottomuusuhan alla tai vaikeassa asumistilanteessa. Valmennusohjelman toteuttaa Pääkaupunkiseudun Nuorisoasunnot. Lue lisää

Onnistu asumisessa -hankkeessa (2016–2019) levitetään nuorten asumista tukevia hyviä työkäytäntöjä ja -materiaaleja yhteistyössä paikallisyhdistysten, Ohjaamojen ja muiden nuorten matalan kynnyksen palvelupisteiden kanssa. Hankkeen toteuttaa Nuorisoasuntoliitto. Lue lisää

Soma-hankkeessa (2016–2018) kehitetään järjestölähtöinen toimintamalli, jolla tuetaan 18–29-vuotiaiden lastensuojelutaustaisten nuorten aikuisten arkista toimintakykyä. Toimintaa kehitetään erityisesti asumisen onnistumisen tueksi ja asunnottomuuden ennaltaehkäisemiseksi. Hanketta koordinoi Kuopion seudun nuorisoasunnot. Lue lisää

 

Kohderyhmänä maahanmuuttajat, pakolaiset ja paperittomat

ASIM -pakolaisten asumisselvitys -hankkeessa (2016–2017) selvitetään kansainvälistä suojelua saavien asumisen kysyntä- ja tarjontatekijöiden kohtaamista sekä kehittämistarpeita. Hanketta koordinoi Ympäristöministeriö. Lue raportti

Asumistaidot kiintiöpakolaisten kotoutumisessa -hankkeessa (2017–2019) tuetaan kiintiöpakolaisten asumisen alkuvaihetta levittämällä hyviä toimintamalleja valtakunnallisesti, järjestämällä asumistaitokursseja ja tarjoamalla asumisen tukea Uudenmaan kunnissa. Hankkeen toteuttavat Sininauhasäätiö ja Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) ja sitä rahoittaa Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto (AMIF). Lue lisää

Guider Game -hankkeen (2017–2019) lähtökohtana on tarve kehittää maahanmuuttajanuorten ohjausta uutta teknologiaa hyödyntämällä. Hankkeessa kehitetään mobiilipeli nuorten maahanmuuttajien kotoutumisen ja arjen hallinnan tueksi. Asumisen tukeminen on yksi pelin tärkeimmistä osakokonaisuuksista. Hankkeen toteuttaa Gamu ry.

Katto-hankkeen (2016–2018) tavoitteena on ennaltaehkäistä maahanmuuttajien asunnottomuutta. Keskeisinä toimintamuotoja ovat asumisen infovierailut maahanmuuttajaryhmiin, ammattilaisten kouluttaminen maahanmuuttajien asumisen erityiskysymyksistä, maahanmuuttajanäkökulman vahvistaminen sidosryhmäyhteistyössä ja ruohonjuuritason epäkohtien nostaminen yhteiskunnalliseen keskusteluun. Hankkeen toteuttaa Moniheli  ry. Lue lisää

Kotikunta-hanke (2016–2018) edistää kiintiöpakolaisten kotoutumisen nopeaa käynnistymistä ja kiinnittymistä vastaanottaviin kuntiin ja asuinyhteisöihin. Hankkeen toteuttaa Pakolaisapu. Lue lisää

Kotona kaupungissa -hanke (2017–2019) toteuttaa pakolaistaustaisten nuorten ja lapsiperheiden asumisvalmennusta Espoossa ja Oulussa. Hanke toteutetaan Espoon kaupungin, NAL Palvelut Oy:n, Espoon Asunnot Oy:n ja Oulunseudun nuorisoasuntoyhdistys ry:n yhteistyönä. Hankkeessa suunnitellaan ja toteutetaan asumisvalmennusmalli, jonka avulla edistetään pakolaistaustaisten nuorten ja lapsiperheiden asumisvalmiuksia. Valmennus koostuu ryhmätapaamisista (teoriaosuudet ja käytännön harjoitukset) sekä asiakaskohtaisesti räätälöitävistä yksilötapaamisista. Hanketta rahoittaa EU:n turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto (AMIF). Lue lisää

Ristin suojassa -hankkeessa (2017–2019) edistetään Helsingissä asunnottomana oleskelevien paperittomien siirtolaisten hätämajoituksen ja palveluohjauksen järjestämistä sekä siihen liittyvää tutkimusta ja vapaaehtoistoimintaa. Hankkeen toteuttaa Vivo ry.

Tuki ja tavoittaminen -hankkeessa (2017–2019) tuetaan maahanmuuttajien asumista ja kotoutumista asunnonhakutuen ja etsivän työn (joka kohdistuu paperittomiin) avulla pääkaupunkiseudulla. Hankkeessa koordinoidaan myös vapaaehtoistyötä, toteuttajana toimii Sininauhasäätiö. Lue lisää

Uudet asumis- ja palveluratkaisut -hankkeessa (2015–) kartoitetaan maahanmuuttajien asumisen erityistarpeita ja kehitetään maahanmuuttajille suunnattuja asumispalveluja. Hanketta hallinnoi Ympäristöministeriö. Lue lisää

 

Kohderyhmänä rikosseuraamusasiakkaat

Kotoisa-hankkeen (2018–2020) tavoitteena on kohentaa rikostaustaisten arjen taitoja ja asumisvalmiuksia kotitalousneuvonnan avulla. Hankkeessa kehitetään tukea rangaistusajalta vapauteen yhteistyössä alan järjestöjen ja viranomaisten kanssa, asiakkaan läheiset huomioiden. Hankkeen toteuttaa Marttaliitto.

Hard luck nettikahvila -hankkeen (2018–2020) tavoitteena on sähköisten palveluiden käytön edistäminen rikostaustaisten ja/tai asunnottomien henkilöiden osalta. Nettikahvilassa on mahdollista harjoitella tietokoneen peruskäyttöä ohjauksen avulla. Hanketta toteuttaa Kriminaalihuollon tukisäätiö.

Oikeusturvaa ja kuntoutusta 2020 -hankkeen tavoitteena on tukihenkilöjärjestelmän luominen kuulustelu- ja esitutkintavaiheeseen neuropsykiatrisia häiriöitä omaaville kiinniotetuille sekä matalan kynnyksen ADHD/autismikuntoutuksen kehittäminen vankiloihin ja rikosseuraamuslaitoksen asiakaskunnalle. Hankkeen toteuttaa Autismisäätiö. Lue lisää

Rikosseuraamuslaitoksen AUNE -hankkeessa (2016–2019) asunnottomuustyö liitetään osaksi rikosseuraamuslaitoksen syrjäytymisen ennaltaehkäisyn ja yhteiskuntaan integroitumisen kokonaisuutta asunto ensin -periaatteen pohjalta. Lisäksi hankkeessa rakennetaan yhteistyömalleja tukemaan vankien asumisen onnistumista. Lue lisää

Pyöröovesta ulos -hanke (2018–2020) keskittyy pyöröovivankien asumisen esteiden raivaamiseen, asumisen ongelmien poistamiseen ja onnistuvien asumisratkaisujen kehittämiseen. Hanketta hallinnoi Sininauhaliitto.

RISE-Varikko -hankkeessa (2016–2018) etsitään keinoja rikosseuraamusasiakkaiden kokonaisvaltaiseen tukemiseen ja asunnottomuuden ehkäisemiseen. Hankkeen toteuttaa Rikosseuraamuslaitos yhdessä laajan verkoston kanssa.

Yhdessä tukien – Osaamista jakaen -hankkeessa (2016–2018) koordinoidaan vapautuvien asumisen tuen verkoston (VAT) toimintaa sekä kehitetään paikallista yhteistyötä rikosseuraamusasiakkaiden asunnottomuuden ehkäisemiseksi. Hanketta toteuttaa Krits. Lue lisää

 

Muut kohderyhmät

KOITAS-projektin (kohti itsenäistä asumista) tarkoituksena on kehittää Hyvinkään Mäntylän asuntolassa asuvien asunnottomien kiinnittymistä normaaleille asuntomarkkinoille. Projektin aikana syntyy alueellisesti toimiva työtapa ja -malli, jonka avulla asuntolasta normaaleille asuntomarkkinoille siirtyminen on nykyistä pysyvämpää ja riskittömämpää. Hankkeen toteuttaa Hyvinkään Mäntylä ry. Lue lisää

Voimanpesä 2 -hankkeessa (2013–2017) jatketaan kehittämistyötä lapsiperheiden asumisen turvaamiseksi ja asunnottomuuden ennaltaehkäisemiseksi. Hankkeen toteuttaa Espoon Järjestöjen Yhteisö EJY ry. Lue lisää

Ratkaisuja sisäilmasairaille -projektin parissa edistetään sisäilmasairaiden asumiseen, työssäkäyntiin ja opiskeluun soveltuvien ratkaisujen kehittämistä monialaisena yhteistyönä. Vuonna 2017 sisäilmakodittomuus on toiminnan keskiössä. Toimintaa koordinoi Homepakolaiset ry. Lue lisää

NEA – naiserityisyys asunnottomyystyössä -hankkeen (2018–2020) tavoitteena on naisten asumisen turvaaminen luomalla uusia asumispolkuja sekä kehittämällä uudenlaisia naiserityisiä työmenetelmiä yksilötyössä, ryhmätoiminnoissa, kokemusasiantuntijuudessa sekä matalan kynnyksen kohtaamispaikoissa. Lue lisää

 

Kokemusasiantuntijuus

Hima & Strada -hankkeessa ennaltaehkäistään asunnottomuuden uusiutumista vahvistamalla asunnottomuutta kokeneiden osallisuutta kaupunkikierroskonseptin avulla. Konseptissa asunnottomuutta kokeneet osallistuvat kierrosten suunnitteluun ja toteutukseen. Hankkeen taustalla ovat Kalliolan Setlementti, Vailla Vakinaista Asuntoa ry ja Kriminaalihuollon tukisäätiö. Lue lisää

Korttelikaverit-projektissa (2018–2020) kehitetään asumissosiaalityöhön etsivän vertaistyön tapaa, jossa vertaiset ja ammattilainen toimivat yhdessä omaa osaamistaan hyödyntäen. Lue lisää

Omat avaimet 2 – Kokemusasiantuntijat kouluttajina ja mentoreina -hanke (2016–2018) vahvistaa kokemusasiantuntijoiden roolia asunnottomien palveluiden suunnittelussa, kehittämisessä ja käytännön toteutuksessa. Projektiin palkatuilla kokemusasiantuntijoilla on omakohtainen kokemustausta asunnottomuudesta. Hankkeen toteuttaa VVA ry.  Lue lisää

 

Sosiaalinen kuntoutus ja tukipalvelut

TOIMEKAS-hanke (2017–2020) on usean järjestön yhteishanke, jonka tavoitteena on muun muassa saada aikaan jäsentynyt sosiaalisen kuntoutuksen toiminnallinen kokonaisuus asunnottomien asumispalveluihin, sekä etsiä ratkaisuja asukkaiden toimintaan osallistumista estäville tekijöille (esim. kannustinloukut, velat, karenssit ja niiden purkumahdollisuudet). TOIMEKAS-hankkeessa ovat mukana Helsingin Diakonissalaitos, Helsingin Vieraskoti ry, Suomen Pelastusarmeijan Säätiö, Sininauhasäätiö, Työterapinen yhdistys ry, VVA ry sekä Y-Säätiö (hankekoordinaatio). Lue lisää

Kadulta kotiin -hankkeen (2018–2020) tavoitteena on toteuttaa ja testata matalan kynnyksen uudenlaista, hajasijoitetun välivuokra-asuttamisen mallia, kadulla asuville pitkäaikaisasunnottomille Tampereella. Lisäksi hankkeessa tarjotaan sosiaalista kuntoutusta ja mielenterveyden tukimuotoja elämänlaadun parantamiseksi. Lue lisää

 

Velkaantuminen, taloudellisten ongelmien ennaltaehkäisy

ASTA-kokeiluhankkeessa (2018–2020) kunnat, vuokrataloyhtiöt, Takuusäätiö ja ARA tekevät yhteistyötä vuokra-asukkaiden asunnottomuuden, häätöjen sekä talous- ja velkaongelmien ehkäisemiseksi. Yhdessä luodut palvelupolut ja materiaalit ovat jatkossa myös muiden käytettävissä. Lue lisää valtakunnallisesta kokeilusta ja kuntien osahankkeista.

Pienlaina-projektissa (2013–2017) kokeillaan ja kehitetään uudenlaista sosiaalisen pienlainoituksen mallia, joka ennaltaehkäisee pienituloisten kotitalouksien ylivelkaantumista ja täydentää nykyistä kuntien sosiaalista luototusta. Projektin toteuttaa Takuusäätiö. Lue lisää

Rahat riittää -hankkeen tavoitteena on vahvistaa kotitalouksien talousosaamista ja ehkäistä talous- ja velkaongelmia. Hanketta toteuttaa Takuusäätiö ja Marttaliitto.

Riskivakuutus-hankkeessa (2016–2017) Viadia Pirkanmaa toteutti yhdessä vakuutusalan kanssa uuden vakuutustuotteen: huoneistoturvavakuutuksen, joka mahdollistaa kotivakuutuksen kaltaisen vakuutusturvan luottotietonsa menettäneelle asunnon hakijalle. Lisäksi vakuutuksella tuetaan vuokranantajien riskien hallintaa. Huoneistoturvavakuutuksen voi hankkia LähiTapiolalta. Tiedote ja loppuraportti hankkeesta täältä.

 

Muut

Asunnottomuuden ennaltaehkäisyn kuntastrategiat (2016–2019) on ARA:n hallinnoima hanke, jossa rakennetaan ennaltaehkäisevät asunnottomuusstrategiat kuuteen kaupunkiin. Hankkeessa luodaan ja vahvistetaan myös kokemusasiantuntijoiden ja asiakasosallistumisen rakenteita sekä kokeillaan uusia asunnottomuustyön toimintatapoja. Lue lisää

Asuinympäristön turvallisuus -hankkeessa (2016–2018) järjestetään kodin ja asuinympäristön turvallisuustapahtumia sekä koulutetaan turvallisuushenkilöitä asuinyhteisöihin. Hankkeen toteuttaa Helsingin Pelastusliitto.

Välivuokrausmallin pilotti -hankkeessa (2016–2017) selvitetään mahdollisuuksia saada lisää yksityisessä omistuksessa olevia vuokra-asuntoja asunnottomille henkilöille uudentyyppisellä, välivuokraukseen perustuvalla yhteistyömallilla. Pilottivaiheen toteuttaa Y-Säätiö yhdessä Espoon kaupungin kanssa. Lue lisää

Naapuria ei jätetä – naapurustososiaalisuus yksinäisyyden lieventäjänä -hankkeessa (2017–2019) lisätään naapurustososiaalisuutta luomalla kohtaamismahdollisuuksia Nappi Naapuri -verkkopalvelun avulla. Hankkeen toteuttaa Yhteismaa ry.  Lue lisää

Naapuruussovittelun keskuksen sovittelutyöllä puututaan asumisen häiriöihin ja ongelmiin ja ennaltaehkäistään turvattomuuden ja asumisrauhan rikkomuksiin liittyviä häätöjä. Lue lisää

Pop Up -projektissa (2015–2017) kehitetään asumisneuvontakioskitoimintaa, toteutetaan matalankynnyksen asumistaitokursseja, sekä koulutetaan ammattilaisia ja vapaaehtoisia asumisen neuvontatoimintaan. Hankkeen toteuttaa Sininauhasäätiö. Lue lisää